Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Około osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę też obecnie, wiele osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brak gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, wzrasta ilość postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w ogromnym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych środków nie jest symetryczny – pokaźna ich część przekazana zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są zazwyczaj niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami obarczona jest tylko jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, 6 miesięcy lub rok. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, iż w razie braku wpłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient otrzymuje nieznaczny ułamek z funduszu, który dotychczas zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny niejednokrotnie właściciele polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.