Ochrona danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia w 1997 roku na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – dla osób fizycznych

Informacje o osobach fizycznych to elementy wyjątkowo chronione, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy możliwości użycia poufnych danych jest o wiele więcej. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którym może być tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, nie być pozbawionym praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto kandydat musi wykazać, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy wyznaczenie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi także specjalny wykaz danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu. Podczas szkolenia słuchacze poznają kluczowe terminy, takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), administrator systemów informatycznych (ASI), mają szansę poznać aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, jak również uczą się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte kwalifikacje, a także dostęp do skryptów szkoleniowych i wzorów dokumentacji.